OM OSS

Våra gemensamma insatser leder till arbete och välbefinnande

Samordningsförbundet ÖS arbetar för att stärka tilliten till
myndigheterna och utveckla svensk demokrati.

Vi underlättar samverkan mellan
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Region Stockholm och våra tre kommuner
Tyresö, Haninge, Nynäshamn.

Vår idé

Vi lyssnar och tar hänsyn till strukturer, processer, villkor och möjligheter. Det hjälper oss att implementera god samverkan. När vi effektiviserar välfärdens resurser, kan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kommunen och Regionen fokusera på sitt, utan att någon person riskerar att falla mellan stolarna.

Vår vision

Våra gemensamma insatser leder till arbete
och välbefinnande

Alla har rätt att utvecklas som människa oavsett funktionsförmåga. Vårt uppdrag från regeringen är att bidra till att människor som är långt från arbetsmarknaden ska få rätt stöd för att börja studera, eller arbeta.
Drivkraften är att främja lika rättigheter och möjligheter. Vi ska ge människor chans att försörja sig själva och att få större makt över sina liv. Vi ser varje dag hur människor ökar sitt samhällsengagemang i takt med ett växande självförtroende.

Samverkan

Samverkan är ett systematiskt samarbete. Genom styrning, struktur och samsyn ger vi människor rätt stöd i rätt situation.
Förutsättningen att lyckas är att vi som arbetar på Samordningsförbundet har genuin kunskap om våra parters respektive uppdrag.

Personligt stöd

Vi förenklar vägen mot arbetsmarknaden för personer som behöver ha kontakt med flera myndigheter samtidigt.
Ibland handlar det om boendestöd, rehabilitering, studievägledning, digital coaching, hälsosamtal eller om att få rätt diagnos. Vi använder flera evidensbaserade metoder som Supported employment och Case management, men även arbetsträning. Andra gånger är det oklart vad som krävs. Då har vi metoder för att ta reda på det. I Resursrådet träffas alla myndigheter för att ge deltagare rätt stöd.

Tillit till myndigheterna

När människor får del av stöd de har rätt till minskar eventuell rädsla för systemen och känslan av hjälplöshet eller utanförskap.

Att vara självförsörjande ökar människors intresse för samhället. Vår drivkraft är att stärka demokratin genom mer engagerade medborgare som litar på sina myndigheter.
.

Samordningsförbund på en minut:

Myndigheternas arena för  att samverka finansiellt och förenklar för människor som behöver stöd och rehabilitering för att nå arbetsmarknaden.

Ser till att samhällets resurser används mer effektivt.

 

INSPIRATION

Inspiration

Vi kan inte lösa utmaningar med arbetslöshet, psykisk ohälsa, integration och ojämlikhet, men vi kan ge inspiration och kunskap som bidrar till gemensam kraftsamling.

Våra kunskapsseminarier och fördjupade kunskapsseminarier tar upp ämnen som mäns våld mot kvinnor, ADHD hos flickor och kvinnor, missbruk och riskbruk. 

Vi följer regelbundet upp deltagarnas perspektiv på allt från bemötande till hur deras deltagande fungerat för dem i livet. Har de kommit närmare arbetsmarknaden?

Vi fångar upp kunskap och utvärderar den. Det är grunden för vårt analysarbete, vilket i sin tur gör det möjligt att skapa förändring på djupet.

Kontakt

Samordningsforbundet Östra södertorn Anna Lexelius
Anna Lexelius

Förbundschef

STYRELSE

I styrelsen har varje medlemsmyndighet en ledamot. Ordförandeposten cirkulerar mellan Haninge, Nynäshamn och Tyresö för två år i taget. Sedat Dogru, Haninge, är ordförande 2023-2024. Styrelsearbetet har alltid varit gott - en viktig förutsättning för en framgångsrik verksamhet.

Beredningsgrupp

Till stöd för styrelsen finns en beredningsgrupp som förutom förbundschefen består av tjänstemän från medlemsmyndigheterna.

Sammanträden

Styrelsen sammanträder cirka 6 gånger per år.