samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

SamMA

SamMA

När alla har rätt till en plats på arbetsmarknaden får vi ett samhälle som präglas av jämlikhet och inkludering. SamMA står för Sammanhållen Mobilisering mot Arbete.
Projektet har varit delfinansierat av Europeiska socialfonden och pågått mellan mars 2020 och oktober 2022. Det mesta som utvecklats under projekttiden har nu implementerats. Målgruppen har varit personer mellan 16 och 35 år med funktionsnedsättning och stora stödbehov.

Ta del av våra erfarenheter

Vår vision är en arbetsmarknad som är öppen för alla. Att alla som vill ska få chansen att pröva arbete. Under projekttiden har ett förstärkt stöd utvecklats, och tillsammans med myndigheterna har vi arbetat fram tydliga rutiner som nu ska underlätta för både målgruppen och medarbetarna. Rutinerna ingår i samverkansöverenskommelser. Alla ska veta vilka vägar mot arbete som finns och är möjliga.

Projektuppbyggnad och arbetssätt

I varje kommun har ett SamMA-team arbetat. Teamen har letts av en delprojektledare och nedan funktioner.

Case manager tar reda på behov och kan ge stöd i kontakter med myndigheter, kommun och vården.

SE-handledare stöttar i att hitta, få och behålla ett arbete.

Arbetsterapeut hjälper med rutiner, strategier och hjälpmedel som underlättar under praktik eller arbete. 

Hälsopedagog stöttar i frågor som rör kost, motion och sömnvanor.

Vårt arbetssätt har byggt på evidensbaserade metoder och en tydlig arbetsinriktning. Ett nära samarbete har skett med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. En arbetsförmedlare har hållit ihop ärendena samt möjliggjort en röd tråd kring beslut och handläggning för deltagarna. Projektmedarbetare har också funnits i den ordinarie verksamheten genom kontaktpersoner som fungerat som länken in och som bidragit till att identifiera hinder och hitta lösningar.

Målgrupp

Målgruppen har bestått av personer med funktionsnedsättning mellan 16-35 år som behöver ett förstärkt stöd
för att arbeta eller studera.

  • i övergången från gymnasiet/gymnasiesärskolan till arbete.
  • som är på arbetsinriktade dagliga verksamheter.
  • som har aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga eller som har fått avslag på aktivitetsersättning.
  • som behöver mer stöd än vad samhällets ordinarie insatser kan ge.

Projektresultat

Under projektperioden har 214 deltagare (42 % kvinnor och 58 % män) varit inskrivna och fått stöd. 73 personer har avslutats mot arbete eller studier vilket motsvarar 49 % av alla deltagare som avslutats. Efter projektavslut fortsatte 65 personer att få ett samordnat och arbetsinriktat stöd av våra samverkansinsatser och det implementerade stödet.

Tre forskare har följt SamMA

En sammanfattning av de viktigaste övergripande lärdomarna från projektet är att:

  • Målgruppen i SamMA har omfattande behov av stöd, men lever ofta helt isolerade från samhället och från generella välfärdsinsatser.
  • Projektet har skapat en samverkansstruktur genom upparbetade rutiner och samverkansöverenskommelser som ökar tillgängligheten till ett arbetsinriktat stöd.
  • Deltagarna i projektet är nöjda med personalens arbete och beskriver det som flexibelt och uppmuntrande och ett värdefullt stöd i att få kontakt med myndigheter och förstå rapporteringssystem.
  • Projektet har arbetat utifrån metoderna Case Management (CM) och Supported Employment (SE) samt med parallella insatser såsom arbetsterapeut och hälsoinsatser. Metoderna visar lovande evidens för att stödja unga att nå arbete eller studier, givet att dess bärande principer efterlevs.

Hitta till det förstärkta stödet

I alla våra tre kommuner kan du få samordnat och förstärkt stöd mot arbete eller studier. För att komma i kontakt med din kommun kan du skicka en anmälan till dem eller höra av dig till nedan kontaktpersoner.

samordningsforbundet-ostra-sodertorn-margareta
Margareta Nylander

Projektledare SamMA
tel. 08-606 92 53

Kontaktpersoner

Samordningsförbundet
Tomas Heghammar, ekonom
tel 08-606 80 57
Karin Benzler, utredare
tel 08-606 55 74
Haninge

Ester Hreinsson, delprojektledare
tel 08-606 83 71

Nynäshamn
Malin Wallmark, delprojektledare
tel 08-520 739 53

Tyresö
Leonard Kihlgren, delprojektledare
tel 08-578 272 19

Skip to content