samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Tillit till människan är grundläggande för demokratin

Den 8 november höll några av Samordningsförbunden i Stockholms län en gemensam digital demokratidag för alla medarbetare som arbetar i insatser som finansieras av ett samordningsförbund även berörda chefer samt styrelser och beredningsgrupper var välkomna att delta.

Louise Bringselius, tidigare forskningsledare i Tillitsdelegationen föreläser om tillitsbaserad styrning och ledning.
Hon pratar om närhetsprincipen, om att beslut ska fattas så nära medborgaren som möjligt. Det är viktigt att politiker och högt uppsatta tjänstemän lyssnar in medarbetarna, och ställer frågan: hur kan vi hjälpa er att på bästa sätt utföra ert arbete med att hjälpa medborgarna?

För mycket tid och resurser går åt till pappersarbete och mätningar.
Höga ambitioner hos ledningen kan leda till övertro på mätning, byråkrati och manualer istället för omdömet hos medarbetarna och vad som faktiskt sker på arbetsplatsen. Det behövs en förändring, detaljstyrning tränger undan vår känsla av levnadskall och omdömet hos medarbetare är centralt för en fungerande demokrati.

Detaljstyrning visar även på brist på tilliten till medarbetare i förvaltningen, låt istället medarbetaren vara en person som aktivt använder sitt omdöme för att väga intressen mot varandra. En arbetsmiljö där man som medarbetare kan påverka beslut stimulerar både kvalitet och innovation.

Viktigt att tänka på är att tilliten börjar på toppen, inte tvärt om.
Forskningen säger att vi ska visa tillit till medarbetarna som är ute i verksamheten. Alltså, för att vinna tillit hos medarbetarna så måste du först agera som en tillitsfull ledare.

Så vad kan vi göra för att bidra till en god demokrati? Ganska mycket faktiskt…

 • Ifrågasätta både strukturer och förhållningssätt som inte är tillitsbaserade
 • Alltid tänka på mänskliga rättigheter i vårt arbete
 • Lyfta arbetet med att värna om demokratifrågan på sociala medier och i andra forum
 • Se till att det vi gör faktiskt påverkar uppåt i leden
 • Använda oss av tjänstedesign
 • Uppmärksamma diskriminering som orsak till långtidsarbetslöshet
 • Lyssna och visa tillit till dem vi möter
 • Stå som ett stöd i deltagarens resa, resa med Inte styra
 • Arbeta med att skapa inkluderande verksamheter för nyanlända
 • Se mänskliga rättigheter, tillit och antidiskriminering som en självklar del av vårt arbete
 • Vara en god förebild och inspirera andra
 • Normspana
 • Fortsätta arbeta med att deltagarens röst blir hörd
 • Vara en god förebild som chef, att arbeta varje dag utifrån tillit och förtroende
Skip to content