samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Nya myndighetsgemensamma teamet

I januari 2024 ändrade Resursrådet namn till Myndighetsgemensamma teamet, MGT och i samband med det förändrades också arbetssättet och en del rutiner.

Myndighetsgemensamma teamet finns till för personer i åldern 16–64 år som är i behov av ett samordnat stöd. Det kan vara personer som står långt från arbetsmarknaden, personer som har psykisk ohälsa och/eller en kombination av medicinska- och sociala problem med behov av parallella insatser.

I myndighetsgemensamma teamet finns representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och från hälso- och sjukvården inom Region Stockholm. Ett möte med MGT kan vara aktuellt i början av en kontakt med en person för att få en helhetssyn och minska risken för att upprepa insatser som redan prövats. Det kan även vara aktuellt om till exempel planerade insatser inte leder vidare, eller när individen kan delta i en insats, men andra faktorer i livet påverkar deltagandet på ett negativt sätt. Ett möte med MGT kan också vara aktuellt när det råder oklarhet kring samordning och planering.

Representanterna i MGT utför ingen myndighetsutövning, fattar inga beslut och tar inte över handläggningen av ett ärende utan mötet kan ses som ett komplement till det ordinarie arbetet.

Samplanering och stöd för att genomföra planer
I mötet utgår vi från individens behov och förutsättningar och ger information och vägledning om de insatser och stöd som bland annat finns hos myndigheterna, kommunen och inom vården. En samplanering av insatser och stöd görs tillsammans i en plan som dokumenteras under mötet. I planen framgår vilken aktivitet som är aktuell, målet med aktiviteten, tidsplan och vem som är ansvarig. Deltagaren och ordinarie handläggare är ansvariga för planen och efter cirka två månader följs planen upp av MGT.

Om en deltagare är i behov av stöd med att genomföra aktiviteterna i planen erbjuds en Case manager som insats. En Case manager har en samordnande funktion och utgår från ett holistiskt perspektiv, där deltagarens hela livssituationen beaktas. Tillsammans med deltagaren genomförs en kartläggning och planering av adekvata insatser utifrån den plan som skrevs under mötet med MGT. Insatsens omfattning och intensitet kan se olika ut beroende på vilket behov av stöd deltagaren har.

Anmälan till MGT
Du som handläggare/vårdkontakt/annan kontaktperson kan anmäla en person till MGT genom att fylla i anmälan och samtycke tillsammans med deltagaren. Har du gjort en anmälan förväntas du också delta i mötet.
En egenanmälan kan även göras till MGT för personer utan kontakt med myndighet eller kommun.

På vår hemsida hittar du mer information om MGT och för övergripande frågor är du välkommen att kontakta verksamhetsledare Maria Kinhamer, 0706 780 798, mailadress.

Skip to content