samordningsförbundet logga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Förstudier för att minska ekonomisk utsatthet och öka etablering på arbetsmarknaden

Samordningsförbundet Östra Södertörn har lämnat in två ansökningar om förstudier till Europeiska Socialfonden (ESF). Myndigheten avsätter 20 miljoner kronor i en utlysning till förstudieprojekt som ska bedrivas i Stockholms län. Syftet är att finansiera förstudier som kan utgöra underlag för utlysningar och projekt i kommande programperiod 2021–2027. Utlysningen riktar sig till offentliga aktörer och organisationer inom privat och ideell sektor i Stockholms län.

ESF:s program är utformat med ambitionen att kunna hantera påtagliga förändringar i ekonomi och på arbetsmarknaden. Man utgår ifrån fem tematiska målområden där behoven är som störst. På Samordningsförbundet Östra Södertörn har vi under hösten 2020 ansökt om medel för två förstudier, om dessa beviljas kommer arbetet att starta upp under vintern 2021.

I båda förstudierna utgår vi ifrån ESF:s temaområden ekonomisk utsatthet, etablering på arbetsmarknaden och återinträde på arbetsmarknaden. Deltagarmedverkan och inkludering kommer att gå som en röd tråd i arbetet med de båda förstudierna. Huvudrubrik för båda förstudierna är ”Spaning 2022” – här följer kortfattad information om riktning i de två spåren:

 ”Spaning 2022 – Hur skapa hållbara lösningar för samordningsförbundens målgrupper?

I denna förstudie är avsikten att genomföra en inventering av de målgrupper som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden och där arbetslösheten är som störst efter flyktingkrisen 2015 och den pågående Coronakrisen 2020.
Vi behöver inventera målgruppernas behov av stöd (vilka insatser och samverkansaktiviteter krävs) och organisationernas förutsättningar i arbetet med dessa. Vi ser också behov av att utveckla samverkan med civilsamhället och få kunskap från deltagarna för att kunna ta ställning till vilka samverkansinsatser vi behöver utveckla utifrån våra lokala förutsättningar.

Behovsanalysen ska titta på om våra befintliga insatser når de utsatta målgrupperna i tillräcklig omfattning och samtidigt ska vi också se över insatser som utvecklar strukturer och samverkan. Vi kommer ställa oss frågan – hur ser behoven ut 2022 när vi inte längre har Mia Vidare och SamMA-projektet? Vad behöver vi utveckla för att fler ska få möjlighet till etablering på arbetsmarknaden och minska den ekonomiska utsattheten för Samordningsförbundens målgrupper.

”Spaning 2022 – Samordnad och gemensam kunskap för minskad utsatthet”

I detta spår har vi fokus på kompetensutveckling och att skapa förutsättningar för stärkt kunskap över organisationsgränser. Den pågående Coronakrisen påskyndar en strukturomvandling av arbetsmarknaden och ställer högre krav på arbetskraftens kompetenser. Vi ser ett tydligt behov av att stärka den gemensamma kunskapen och kompetensen hos Samordningsförbundets parter.

Förstärkningen behövs inom avgörande områden. Genom satsning på kunskap och arbete med strategisk systempåverkan kan Samordningsförbundets målgrupper ges förutsättningar för mer hållbara lösningar. Med den här förstudien vill vi analysera och fördjupa oss i frågorna: Vilken gemensam kompetensutveckling behövs hos parterna för att bidra till att stärka utsatta målgruppers position på arbetsmarknaden och bidra till ett mer hållbart arbetsliv? Vi vill också få möjlighet att närmare undersöka hur en satsning på en bred plattform för gemensam kompetensutveckling över organisationsgränser skulle kunna genomföras och med vilka medel och resurser.

De områden som vi har ringat in som viktiga att gemensamt stärka kompetensen kring är:

  • Digitalt utanförskap
  • Horisontella principer, jämställdhet, icke diskriminering och tillgänglighet
  • Metodkunskap i individinriktade insatser
Skip to content